برداشت زعفران از مزارع منطقه دودانگه شهرستان ساری
برداشت زعفران از مزارع منطقه دودانگه شهرستان ساری

برداشت زعفران از مزارع منطقه دودانگه شهرستان ساری ایجاد شده در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۹ |۱

برداشت زعفران از مزارع منطقه دودانگه شهرستان ساری

ایجاد شده در تاریخ ۱۵ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۹ |۱