اردکانی به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد
اردکانی به نفع رئیسی کناره‌گیری کرد

وزیر تعاون دولت نهم: با توجه به حضور جناب آقای رئیسی، این شخصیت شایسته، انقلابی، کارامد و پاک سرشت معتقد هستم که پرچم مبارزه با فساد، تحقق عدالت، بهبود وضعیت اقتصاد ملی، اصلاح امور و تاسیس دولت مردمی و تحول گرا ممکن و مقدور است. ایشان را برای اداره کشور اصلح می‌دانم، بنابراین لزومی نمی‌بینم […]

وزیر تعاون دولت نهم: با توجه به حضور جناب آقای رئیسی، این شخصیت شایسته، انقلابی، کارامد و پاک سرشت معتقد هستم که پرچم مبارزه با فساد، تحقق عدالت، بهبود وضعیت اقتصاد ملی، اصلاح امور و تاسیس دولت مردمی و تحول گرا ممکن و مقدور است.

ایشان را برای اداره کشور اصلح می‌دانم، بنابراین لزومی نمی‌بینم فرآیند انتخاباتی را ادامه دهم، به این جهت در حمایت از حضور ایشان ثبت نام نخواهم کرد.